※ Citation

For publication of results please cite the following article:


GPS 6.0: an updated server for prediction of kinase-specific phosphorylation sites in proteins
Miaomiao Chen, Weizhi Zhang, Yujie Gou, Danyang Xu, Yuxiang Wei, Dan Liu, Cheng Han, Xinhe Huang, Chengzhi Li, Wanshan Ning, Di Peng, Yu Xue*.
Nucleic Acids Research, 2023. 51(W1): W243-W250

[Abstract] [Full Text] [Supplemental Data]


GPS 5.0: An update on the prediction of kinase-specific phosphorylation sites in proteins
Chenwei Wang, Haodong Xu, Shaofeng Lin, Wankun Deng, Jiaqi Zhou, Ying Zhang, Ying Shi, Di Peng, Yu Xue*.
Genomics, Proteomics & Bioinformatics. 2020. S1672-0229(20)30027-9.

[Abstract] [Full Text] [Supplemental Data]


GPS 2.1: enhanced prediction of kinase-specific phosphorylation sites with an algorithm of motif length selection. Yu Xue, Zexian Liu, Jun Cao, Qian Ma, Xinjiao Gao, Qingqi Wang, Changjiang Jin, Yanhong Zhou, Longping Wen, and Jian Ren. Protein Engineering, Design and Selection (2011);24 (3): 255-260

[Abstract] [Full Text] [Supplemental Data]


GPS 2.0, a Tool to Predict Kinase-specific Phosphorylation Sites in Hierarchy. Yu Xue#, Jian Ren#, Xinjiao Gao, Changjiang Jin, Longping Wen*, and Xuebiao Yao*. Mol Cell Proteomics. 2008; 7: 1598-1608

[Abstract] [Full Text] [Supplemental Data]


GPS: a comprehensive www server for phosphorylation sites prediction. Yu Xue, Fengfeng Zhou, Minjie Zhu, Kashif Ahmed, Guoliang Chen and Xuebiao Yao*. Nucleic Acids Res. 2005; 33 (suppl 2): W184-W187

[Abstract] [Full Text]※ GPS cited by >1000 publications :

1. Studer, R. A. et al. Science. 2016.354(6309): 229-232.[PMID: 27738172]

2. Wang, R. C. et al. Science. 2012.338(6109): 956-959.[PMID: 23112296]

3. Settembre C, et al. Science. 2011;332(6036):1429-1433.[PMID: 21617040]

4. Pedemonte N, et al. Physiol Reviews. 2014; 94(2):419-59.[PMID: 24692353]

5. Kim, J. et al. Cancer Cell. 2019;35(2):191-203.[PMID: 30712844 ]

6. Liu F, et al. Cancer Cell. 2011;19(2):283-294.[PMID: 21316606]

7. Phanstiel DH, et al. Nature Methods. 2011;8(10):821-U884.[PMID: 21983960]

8. Yao J, et al. Nature Immunology. 2021;22(10):1268-1279.[PMID: 34556885]

9. Li, Y. et al. Nature Cell Biology. 2016;18(10):1065-1077.[PMID: 27617930]

10. Liu L, et al. Nature Cell Biology. 2012;14(2):177-185.[PMID: 22267086]

11. Ishiguro T, et al. Nature Cell Biology. 2010;12(5):500-U201.[PMID: 20383139]

12. He Y, et al. Nature Neuroscience. 2010;13(12):1472-U1454.[PMID: 21057508]

13. Nie X, et al. Circulation Research. 2020;127(9): 1138-1152.[PMID: 32752980]

14. Klann K. et al. Molecular Cell. 2020;80(1): 164-174.[PMID: 32877642]

15. Song, N. et al. Molecular Cell. 2017;68(1):185-197.[PMID: 28943315]

16. Lee, S. B. et al. Molecular Cell. 2015;60(1):21-34.[PMID: 26387737]

17. Lee DH, et al. Molecular Cell. 2014;54(3):512-525.[PMID: 24703952]

18. Dehan E, et al. Molecular Cell. 2009;33(1):109-116.[PMID: 19150432]

19. Kim, J. J. et al. Cell Research. 2017;27(2):274-293.[PMID: 27958289]

20. Fu GS, et al. Cell Research. 2007;17(7):608-618.[PMID: 17621308]

21. Yángüez, E. et al. Nature Communications. 2018;9:3679.[PMID: 30206219]

22. Eifler, K. et al. Nature Communications. 2018;9:1119.[PMID: 29549242]

23. Xu, X. et al. Nature Communications. 2017;8:15164.[PMID: 28447620]

24. Sakai, M. et al. Nature Communications. 2016;7:13147.[PMID: 27874008]

25. Chapple, C. E. et al. Nature Communications. 2015;6:7412.[PMID: 26054620]

26. Robertson, J. et al. Nature Communications. 2015;6:6265.[PMID: 25677187]

27. Yu, K, et al. Nucleic Acids Research. 2022;.[PMID: 36165955]

28. Yu, K, et al. Nucleic Acids Research. 2019;47(D1): D451-D458.[PMID: 30380102]

29. Yang, Y, et al. Nucleic Acids Research. 2019;47(D1): D874-D880.[PMID: 30215764]

30. Hu, R, et al. Nucleic Acids Research. 2021;49(D1): D552-D561.[PMID: 33137204]

31. Li, Z, et al. Nucleic Acids Research. 2022;50(D1): D471-D479.[PMID: 34788852]

32. Wang Y, et al. Nucleic Acids Research. 2014; 42:D496-D502.[PMID: 24214991]

33. Bouchet N, et al. Nucleic Acids Research. 2014; 42(2):1117-1128.[PMID: 24081583]

34. Chen H, et al. Nucleic Acids Research. 2006;34:W249-W253.[PMID: 16845004]

35. Kumar N, Mohanty D. Nucleic Acids Research. 2007;35:W549-W555.[PMID: 17478500]

36. Linding R, et al. Nucleic Acids Research. 2008;36:D695-D699.[PMID: 17981841]

37. Saunders NFW, Kobe B. Nucleic Acids Research. 2008;36:W286-W290.[PMID: 18477637]

38. Diella F, et al. Nucleic Acids Research. 2008;36:D240-D244.[PMID: 17962309]

39. Kino Y, et al. Nucleic Acids Research. 2011;39(7):2781-2798.[PMID: 21109527]

40. Lee TY, et al. Nucleic Acids Research. 2011;39:D777-D787.[PMID: 21037261]

71. Wan J, et al. Nucleic Acids Research. 2008;36(4).[PMID: 18234718]

42. Wong YH, et al. Nucleic Acids Research. 2007;35:W588-W594.[PMID: 17517770]

43. Xue Y, et al. Nucleic Acids Research. 2006;34:W254-W257.[PMID: 16845005]

44. Xue Y, et al. Nucleic Acids Research. 2005;33:W184-W187.[PMID: 15980451]

45. Patwardhan, A, et al. Pharmacological Reviews. 2021;73(1): 120-151.[PMID: 33268549]

46. Yuan, W, et al. Biological Reviews. 2019;94(4): 1282-1293.[PMID: 30762293]

47. Lin, S, et al. Briefings In Bioinformatics. 2021;22(1): 298-307.[PMID: 32008039]

48. Ning, W, et al. Briefings In Bioinformatics. 2021;22(2): 1836-1847.[PMID: 32248222]

49. Lin, S, et al. Briefings In Bioinformatics. 2021;22(1): 298-307.[PMID: 32008039]

50. Gupta, P, et al. Briefings In Bioinformatics. 2022;23(4).[PMID: 35753700]

51. Wang, C, et al. Briefings In Bioinformatics. 2022;23(2).[PMID: 35037020]

52. Khalili, E, et al. Briefings In Bioinformatics. 2022;23(2).[PMID: 35152280]

53. Shi, S, et al. Briefings In Bioinformatics. 2019;20(5): 1597-1606.[PMID: 29788276]

54. Dou, L, et al. Briefings In Bioinformatics. 2021;22(5).[PMID: 33834199]

55. Shao, T, et al. Briefings In Bioinformatics. 2021;22(2): 896-904.[PMID: 32743639]

56. Xiang, Y, et al. Briefings In Bioinformatics. 2021;22(4).[PMID: 33094321]

57. Lv, H, et al. Briefings In Bioinformatics. 2021;22(6).[PMID: 34184738]

58. Li, F, et al. Briefings In Bioinformatics. 2020;21(3): 1069-1079.[PMID: 31161204]

59. Xu, H, et al. Briefings In Bioinformatics. 2021;22(3).

60. Chen, Z, et al. Briefings In Bioinformatics. 2020;21(5): 1676-1696.[PMID: 31714956]

61. Cao, M, et al. Briefings In Bioinformatics. 2020;21(2): 595-608.[PMID: 30590490]

62. Guo, X, et al. Briefings In Bioinformatics. 2022;23(1).[PMID: 34661630]

63. Shi, X, et al. Briefings In Bioinformatics. 2021;22(3).

64. Kim MO, et al. Nature Structural & Molecular Biology. 2012;19(3):283-U238.[PMID: 22307056]

65. Nerger, L, et al. Trends In Biochemical Sciences. 2021;46(10): 832-847.[PMID: 34148760]

66. Murat, S, et al. Molecular Psychiatry. 2019;24(11): 1610-1626.[PMID: 29858599]

67. Eigler, T, et al. Developmental Cell. 2021;56(24): 3349-+.[PMID: 34932950]

68. Meng, F, et al. Medicinal Research Reviews. 2021;41(3): 1701-1750.[PMID: 33355944]

69. Chen, Y, et al. Cancer Research. 2020;80(5): 1049-1063.[PMID: 31888886]

70. Parada, C, et al. Clinical Cancer Research. 2020;26(1): 193-205.[PMID: 31615938]

72. Ramaswamy B, et al. Cancer Research. 2012;72(19):5048-5059.[PMID: 22875023]

73. Bensimon A, et al. Science Signaling. 2010;3(151).[PMID: 21139141]

74. Miller ML, et al. Science Signaling. 2008;1(35).[PMID: 18765831]

75. Beltrao P, et al. Plos Biology. 2009;7(6).[PMID: 19547744]

76. Carballo JA, et al. Plos Genetics. 2013; 9(6).[PMID: 23825959]

77. Kueng S, et al. Plos Genetics. 2012;8(5).[PMID: 22654676]

78. Nir R, et al. Plos Genetics. 2012;8(3).[PMID: 22479211]

79. Beck F, et al. Blood. 2014; 123(5):e1-e10.[PMID: 24324209]

80. De Franceschi L, et al. Blood. 2011;118(20):5652-5663.[PMID: 21951684]

81. Serezani CH, et al. Blood. 2009;114(15):3316-3324.[PMID: 19657115]

82. Li L, et al. Genome Research. 2012;22(7):1222-1230.[PMID: 22194470]

83. Kikuchi K, et al. Embo Journal. 2010;29(20):3470-3483.[PMID: 20823832]

84. Selak S, et al. Neuron. 2009;63(3):357-371.[PMID: 19679075]

85. Tanaka C, et al. Journal of Cell Biology. 2014; 207(1):91-105.[PMID: 25287303]

86. Jewell JL, et al. Journal of Cell Biology. 2011;193(1):185-199.[PMID: 21444687]

87. Torrecilla I, et al. Journal of Cell Biology. 2007;177(1):127-137.[PMID: 17403928]

88. Kim HS, et al. Cell Reports. 2014;6(5): 892-905.[PMID: 24565511]

89. López-Menéndez C. Human Molecular Genetics. 2013; 22(3):466-482.[PMID: 23118350]

90. Heier CR, DiDonato CJ. Human Molecular Genetics. 2009;18(7):1310-1322.[PMID: 19150990]

91. Vera M, et al. Elife. 2014; 3:e03164.[PMID: 25233275]

92. O-Uchi J, et al. Antioxidants & Redox Signaling. 2014; 21(6):863-79.[PMID: 24800979]

93. Roy S, et al. Plant Physiology. 2014; 164(2):966-977.[PMID: 24335505]

94. Chen SCC, et al. Molecular Biology and Evolution. 2010;27(11):2548-2554.[PMID: 20534707]

95. Flores CE, et al. Journal of Neuroscience. 2010;30(28):9488-9499.[PMID: 20631177]

96. Karaki S, et al. Molecular & Cellular Proteomics. 2014;13(5): 1273-1285.[PMID: 20733106]

97. Yang Z, et al. Molecular & Cellular Proteomics. 2013;12(12):3559-3582.[PMID: 24043427]

98. Song C et al. Molecular & Cellular Proteomics. 2012;11(10): 1070-1083.[PMID: 22798277]

99. Gao JJ, et al. Molecular & Cellular Proteomics. 2010;9(12):2586-2600.[PMID: 20702892]

100. Luerman GC, et al. Molecular & Cellular Proteomics. 2011;10(3).[PMID: 21097543]

101. Ren J, et al. Molecular & Cellular Proteomics. 2010;9(4):623-634.[PMID: 19995808]

102. Aucher W, et al. Molecular & Cellular Proteomics. 2010;9(12).[PMID: 20733106]

103. D'Ambrosio C, et al. Molecular & Cellular Proteomics. 2006;5(1):97-113.[PMID: 16195223]

104. Xue Y, et al. Molecular & Cellular Proteomics. 2008;7(9):1598-1608.[PMID: 18463090]

105. Smith AJ, et al. Physiology. 2011;26(3):181-191.[PMID: 21670164]

106. Bousquet SM, et al. Journal of Biological Chemistry. 2010;285(52):40534-40543.[PMID: 20961851]

107. Kock K, et al. Journal of Biological Chemistry. 2010;285(15):11336-11347.[PMID: 20159975]

108. Pan XO, et al. Journal of Biological Chemistry. 2011;286(49):42403-42413.[PMID: 22006917]

109. Yu X, et al. Journal of Biological Chemistry. 2011;286(51):43735-43747.[PMID: 22027826]

110. Zhang J, et al. Journal of Biological Chemistry. 2011;286(48):41776-41785.[PMID: 21965656]

111. Nie L, et al. Journal of Biological Chemistry. 2008;283(2):684-692.[PMID: 17962192]